Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen. Deze worden gebruikt om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van uw gezondheidstoestand.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
• zorgvuldig omga met uw persoonlijke gegevens
• ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

 • voor- en achternaam
 • adresgegevens
 • geboortedatum
 • telefoonnummer
 • emailadres
 • ziektekostenverzekering en nummer
 • medische gegevens
 • beroep
 • sport

WAAROM IK GEGEVENS NODIG HEB
Het verwerken van uw persoonsgegevens wordt gebruikt voor de volgende doelen:

 • om u in het klantenbestand op te kunnen nemen;
 • om u te kunnen bellen of e-mailen om de dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • om u te informeren over wijzigingen van mijn diensten;
 • voor het doorgeven van belangrijke informatie, zoals o.a. een adreswijziging van de praktijk;
 • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming;
 • voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid;
 • voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing;
 • een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorg-nota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • uw naam en adresgegevens
 • uw geboortedatum
 • uw zorgverzekeraar en relatienummer zorgverzekeraar
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals: natuurgeneeskundige behandeling
 • de kosten van het consult

COOKIES
Mijn website gebruikt geen cookies die gegevens verzamelen, opslaan of delen die herleidbaar zijn tot een identificeerbaar natuurlijke persoon.

UW RECHTEN
U heeft het recht om een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u een verzoek doen om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Monique Salemink
Vossenbergsesteeg 9
5482 WE Schijndel
tel:06-16148160
info@bsrmonique.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, laat dit dan vooral aan mij weten. Mocht u er met mij niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 03-07-2020.

Body Stress Release Monique Salemink kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

naar top